OREMO Recording Package Chinese Rentan-style CV reclist + base oto.ini ver 1.1

The fastest way recording full Chinese VB

 1. YukitoYuki
  Edit2: now you can download the oto.ini base and reclist as txt file here!

  Edit:
  written an optional 6-mora VV part. To write the VV part, I used mostly Adlez27's VCV-generator's help (It was super good, thank you!).

  ==========

  This is a short Chinese Rentan reclist for people who are busy and don't have time for recording a regular CV Chinese or CVVChinese VB at all.

  This VB is configured and used as any other Mandarin Chinese CV but recorded as 5-mora VCV, so that's why it's really short compared to other Chinese reclist. But however, reading this can be hard for beginners...

  So if you are a beginner, I suggest looking up for a different reclist and if you don't know how to read and pronounce Pinyin then you should practice it first BEFORE recording Chinese VB (sorry guys, the shortcut doesn't exist for Chinese)!

  Reclist notes (and some recording tips):

  In the reclist, "_L" just means that record that syllable as a long tone like in CV. E.g. "a_L" is just a CV sample of sound "a".

  In samples like "-ai", "-ao", "-an" and "-ang", please, keep i/o/n/ng sound SHORT as these will be used as an ending sound. So, for example, "ai" is recorded like "aaaaaaaaaaaaai" and NOT like "aaaaaaiiiiiiiii".

  In strings, where there's i/u glide (e.g. "bie" and "hua"), please be careful to not record i/u glide too long and exaggeratedly. So, it's like "bieeeeeeee/huaaaaaa" and NOT "biiiiiieeeeee/huuuaaaaa"

  Like I previously mentioned, strings like "a_ba_pa_ma_fa" etc will be recorded continuously, just like a regular VCV but with Chinese phonemes~ (So yeah, don't take breaks and inhale between syllables expect in one string which has + marks)

  "v" in reclist stands for ü. E.g. nv=nü

  a_L
  a_ba_pa_ma_fa
  a_da_ta_na_la
  a_za_ca_sa_wa
  a_zha_cha_sha_ran
  a_ga_ka_ha_ya

  ai_L
  ai_bai_pai_mai_fa
  ai_dai_tai_nai_lai
  ai_zai_cai_sai_wai
  ai_zhai_chai_shai
  ai_gai_kai_hai

  ao_L
  ao_bao_pao_mao_fa
  ao_dao_tao_nao_lao
  ao_zao_cao_sao
  ao_zhao_chao_shao_rao
  ao_gao_kao_hao_yao

  an_L
  an_ban_pan_man_fan
  an_dan_tan_nan_lan
  an_zan_can_san_wan
  an_zhan_chan_shan_ran
  an_gan_kan_han

  ang_L
  ang_bang_pang_mang_fang
  ang_dang_tang_nang_lang
  ang_zang_cang_sang_wang
  ang_zhang_chang_shang_rang
  ang_gang_kang_hang_yang

  o_L
  wo_bo_po_mo_fo
  wo_duo_tuo_nuo_luo
  wo_zuo_cuo_suo
  wo_zhuo_chuo_shuo_ruo
  wo_guo_kuo_huo_wo

  ong_L
  ong_dong_tong_nong_long
  ong_zong_cong_song
  ong_zhong_chong_shou_rong
  ong_gong_kong_hong_yong

  ou_L
  ou_bu_pou_mou_fou
  ou_dou_tou_nou_lou
  ou_zou_cou_sou
  ou_zhou_chou_shou_rou
  ou_gou_kou_hou_you

  e_L
  me_de_te_ne_le
  e_ze_ce_se
  e_zhe_che_she_re
  e_ge_ke_he

  ei_L
  ei_bei_pei_mei_fei
  ei_dei_tei_nei_lei
  ei_zei_sei_wei
  ei_zhei_chei_shei
  ei_gei_kei_hei

  en_L
  nen_ben_pen_men_fen
  en_zen_cen_sen
  en_zhen_chen_shen_ren
  en_gen_ken_hen

  eng_L
  eng_beng_peng_meng_feng
  eng_deng_teng_neng_leng
  eng_zeng_ceng_seng_weng
  eng_zheng_cheng_sheng_reng
  eng_geng_keng_heng

  i_L
  hi_gi_ki
  i_bi_pi_mi
  i_di_ti_ni_li
  i_ji_qi_xi_yi

  ya_lia_jia_qia_xia

  yao_biao_piao_miao
  yao_diao_tiao_niao_liao
  yao_jiao_qiao_xiao

  ye_L
  ye_bie_pie_mie
  ye_die_tie_nie_lie
  ye_jie_qie_xie_ye

  you_diu_tiu_niu_liu
  you_jiu_qiu_xiu_miu

  yan_L
  yan_bian_pian_mian
  yan_dian_tian_nian_lian
  yan_jian_qian_xiang_yan
  yuan_juan_quan_xuan_yuan

  yang_niang_liang_yang
  yang_jiang_qiang_xiang

  yin_bin_pin_min
  yin_nin_lin_yin
  yin_jin_qin_xin

  ying_bing_ping_ming
  ying_ding_ting_ning_ling
  ying_jing_qing_xing_ying

  yong_jiong_qiong_xiong

  u_L
  u_bu_pu_mu_fu
  u_du_tu_nu_lu
  u_zu_cu_su
  u_zhu_chu_shu_ru
  u_gu_ku_hu_wu

  wa_zhua_chua_shua_rua
  wa_gua_kua_hua

  wei_dui_tui_wei
  wei_zui_cui_sui
  wei_zhui_chui_shui_rui
  wei_gui_kui_hui

  wai_zhuai_chuai_shuai
  wai_guai_kuai_huai

  wan_buan_puan_muan_fuan
  wan_duan_tuan_nuan_luan
  wan_zuan_cuan_suan
  wan_zhuan_chuan_shuan_ruan
  wan_guan_kuan_huan
  wan_juan_quan_xuan

  wen_dun_tun_lun
  wen_zun_cun_sun
  wen_zhun_chun_shun_run
  wen_gun_kun_hun_wen

  wang_zhuang_chuang_shuang
  wang_guang_kuang_huang_wang

  v_L
  yu_nv_lv_er
  yu_ju_qu_xu_yu

  yue_nve_lve_yue
  yue_jue_que_xue

  yun_jun_qun_xun_yun

  er_L
  shi_L
  si_L
  zhi_chi_shi_ri
  er_zi_ci_si

  fa+ha+hu+xi

  + mean a one beat break

  Base oto.ini notes:

  This base oto.ini setting's values are based on recordings that were recorded with One Note Jazz BGM guide (Tempo: 100). You can download the guide here: https://w.atwiki.jp/vbmaker/pages/26.html

  a_L.wav=- a,1301.5,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  a_L.wav=a,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  a_L.wav=_a,2631.5,470.7,-637.9,200.0,80.0
  a_ba_pa_ma_fa.wav=ba,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  a_ba_pa_ma_fa.wav=pa,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  a_ba_pa_ma_fa.wav=ma,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  a_ba_pa_ma_fa.wav=fa,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  a_da_ta_na_la.wav=da,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  a_da_ta_na_la.wav=ta,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  a_da_ta_na_la.wav=na,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  a_da_ta_na_la.wav=la,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  a_za_ca_sa_wa.wav=za,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  a_za_ca_sa_wa.wav=ca,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  a_za_ca_sa_wa.wav=sa,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  a_za_ca_sa_wa.wav=wa,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  a_zha_cha_sha_ran.wav=zha,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  a_zha_cha_sha_ran.wav=cha,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  a_zha_cha_sha_ran.wav=sha,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  a_ga_ka_ha_ya.wav=ga,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  a_ga_ka_ha_ya.wav=ka,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  a_ga_ka_ha_ya.wav=ha,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  a_ga_ka_ha_ya.wav=ya,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ai_L.wav=- ai,1383.9,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  ai_L.wav=ai,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  ai_L.wav=_ai,2842.4,428.0,-556.1,200.0,80.0
  ai_bai_pai_mai_fa.wav=bai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ai_bai_pai_mai_fa.wav=pai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ai_bai_pai_mai_fa.wav=mai,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ai_dai_tai_nai_lai.wav=dai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ai_dai_tai_nai_lai.wav=tai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ai_dai_tai_nai_lai.wav=nai,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ai_dai_tai_nai_lai.wav=lai,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ai_zai_cai_sai_wai.wav=zai,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ai_zai_cai_sai_wai.wav=cai,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  ai_zai_cai_sai_wai.wav=sai,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ai_zai_cai_sai_wai.wav=wai,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  ai_zhai_chai_shai.wav=zhai,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ai_zhai_chai_shai.wav=chai,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  ai_zhai_chai_shai.wav=shai,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ai_gai_kai_hai.wav=gai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ai_gai_kai_hai.wav=kai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ai_gai_kai_hai.wav=hai,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ao_L.wav=- ao,1315.7,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  ao_L.wav=ao,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  ao_L.wav=_ao,2345.0,350.0,-500.0,200.0,80.0
  ao_bao_pao_mao_fa.wav=bao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ao_bao_pao_mao_fa.wav=pao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ao_bao_pao_mao_fa.wav=mao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ao_dao_tao_nao_lao.wav=dao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ao_dao_tao_nao_lao.wav=tao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ao_dao_tao_nao_lao.wav=nao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ao_dao_tao_nao_lao.wav=lao,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ao_zao_cao_sao.wav=zao,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ao_zao_cao_sao.wav=cao,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  ao_zao_cao_sao.wav=sao,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ao_zhao_chao_shao_rao.wav=zhao,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ao_zhao_chao_shao_rao.wav=chao,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  ao_zhao_chao_shao_rao.wav=shao,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ao_zhao_chao_shao_rao.wav=rao,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  ao_gao_kao_hao_yao.wav=gao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ao_gao_kao_hao_yao.wav=kao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ao_gao_kao_hao_yao.wav=hao,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  ao_gao_kao_hao_yao.wav=yao,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  an_L.wav=- an,1330.7,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  an_L.wav=an,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  an_L.wav=_an,2652.0,425.6,-545.0,200.0,80.0
  an_ban_pan_man_fan.wav=ban,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  an_ban_pan_man_fan.wav=pan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  an_ban_pan_man_fan.wav=man,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  an_ban_pan_man_fan.wav=fan,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  an_dan_tan_nan_lan.wav=dan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  an_dan_tan_nan_lan.wav=tan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  an_dan_tan_nan_lan.wav=nan,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  an_dan_tan_nan_lan.wav=lan,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  an_zan_can_san_wan.wav=zan,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  an_zan_can_san_wan.wav=can,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  an_zan_can_san_wan.wav=san,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  an_zan_can_san_wan.wav=wan,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  an_zhan_chan_shan_ran.wav=zhan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  an_zhan_chan_shan_ran.wav=chan,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  an_zhan_chan_shan_ran.wav=shan,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  an_zhan_chan_shan_ran.wav=ran,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  an_gan_kan_han.wav=gan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  an_gan_kan_han.wav=kan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  an_gan_kan_han.wav=han,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  ang_L.wav=- ang,1320.2,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  ang_L.wav=ang,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  ang_L.wav=_ang,2624.6,494.4,-625.8,200.0,80.0
  ang_bang_pang_mang_fang.wav=bang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ang_bang_pang_mang_fang.wav=pang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ang_bang_pang_mang_fang.wav=mang,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ang_bang_pang_mang_fang.wav=fang,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  ang_dang_tang_nang_lang.wav=dang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ang_dang_tang_nang_lang.wav=tang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ang_dang_tang_nang_lang.wav=nang,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ang_dang_tang_nang_lang.wav=lang,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ang_zang_cang_sang_wang.wav=zang,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ang_zang_cang_sang_wang.wav=cang,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  ang_zang_cang_sang_wang.wav=sang,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ang_zang_cang_sang_wang.wav=wang,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  ang_zhang_chang_shang_rang.wav=zhang,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ang_zhang_chang_shang_rang.wav=chang,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  ang_zhang_chang_shang_rang.wav=shang,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ang_zhang_chang_shang_rang.wav=rang,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  ang_gang_kang_hang_yang.wav=gang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ang_gang_kang_hang_yang.wav=kang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ang_gang_kang_hang_yang.wav=hang,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  ang_gang_kang_hang_yang.wav=yang,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  o_L.wav=- o,1291.8,266.1,-906.4,30.0,0.0
  o_L.wav=o,1508.8,100.0,-717.3,60.0,30.0
  o_L.wav=_o,2408.7,350.0,-500.0,200.0,80.0
  wo_bo_po_mo_fo.wav=bo,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wo_bo_po_mo_fo.wav=po,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wo_bo_po_mo_fo.wav=mo,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  wo_bo_po_mo_fo.wav=fo,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=duo,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=tuo,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=nuo,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=luo,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  wo_zuo_cuo_suo.wav=zuo,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  wo_zuo_cuo_suo.wav=cuo,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  wo_zuo_cuo_suo.wav=suo,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=zhuo,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=chuo,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=shuo,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=ruo,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  wo_guo_kuo_huo_wo.wav=guo,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wo_guo_kuo_huo_wo.wav=kuo,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wo_guo_kuo_huo_wo.wav=huo,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  wo_guo_kuo_huo_wo.wav=wo,3800.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
  ong_L.wav=- ong,1318.7,247.8,-1000.0,30.0,0.0
  ong_L.wav=ong,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  ong_L.wav=_ong,3219.4,432.7,-500.0,200.0,80.0
  ong_dong_tong_nong_long.wav=dong,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ong_dong_tong_nong_long.wav=tong,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ong_dong_tong_nong_long.wav=nong,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ong_dong_tong_nong_long.wav=long,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ong_zong_cong_song.wav=zong,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ong_zong_cong_song.wav=cong,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  ong_zong_cong_song.wav=song,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ong_gong_kong_hong_yong.wav=gong,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ong_gong_kong_hong_yong.wav=kong,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ong_gong_kong_hong_yong.wav=hong,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  ong_gong_kong_hong_yong.wav=yong,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ou_L.wav=- ou,1334.8,230.4,-1000.0,30.0,0.0
  ou_L.wav=ou,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  ou_L.wav=_ou,2665.4,350.0,-500.0,200.0,80.0
  ou_dou_tou_nou_lou.wav=dou,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ou_dou_tou_nou_lou.wav=tou,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ou_dou_tou_nou_lou.wav=nou,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ou_dou_tou_nou_lou.wav=lou,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ou_zou_cou_sou.wav=zou,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ou_zou_cou_sou.wav=cou,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  ou_zou_cou_sou.wav=sou,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ou_zhou_chou_shou_rou.wav=zhou,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ou_zhou_chou_shou_rou.wav=chou,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  ou_zhou_chou_shou_rou.wav=shou,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  ou_zhou_chou_shou_rou.wav=rou,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  ou_gou_kou_hou_you.wav=gou,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ou_gou_kou_hou_you.wav=kou,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ou_gou_kou_hou_you.wav=hou,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  ou_gou_kou_hou_you.wav=you,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  e_L.wav=- e,1354.8,323.1,-1000.0,30.0,0.0
  e_L.wav=e,1640.2,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  e_L.wav=_e,2779.1,350.0,-500.0,200.0,80.0
  me_de_te_ne_le.wav=me,1400.0,170.0,-1000.0,50.0,25.0
  me_de_te_ne_le.wav=de,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  me_de_te_ne_le.wav=te,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  me_de_te_ne_le.wav=ne,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  me_de_te_ne_le.wav=le,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  e_ze_ce_se.wav=ze,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  e_ze_ce_se.wav=ce,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  e_ze_ce_se.wav=se,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  e_zhe_che_she_re.wav=zhe,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  e_zhe_che_she_re.wav=che,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  e_zhe_che_she_re.wav=she,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  e_zhe_che_she_re.wav=re,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  e_ge_ke_he.wav=ge,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  e_ge_ke_he.wav=ke,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  e_ge_ke_he.wav=he,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  en_L.wav=- en,1384.4,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  en_L.wav=en,1572.4,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  en_L.wav=_en,2556.6,564.1,-732.0,200.0,80.0
  nen_ben_pen_men_fen.wav=nen,1500.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  nen_ben_pen_men_fen.wav=ben,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  nen_ben_pen_men_fen.wav=pen,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  nen_ben_pen_men_fen.wav=men,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  nen_ben_pen_men_fen.wav=fen,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  en_zen_cen_sen.wav=zen,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  en_zen_cen_sen.wav=cen,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  en_zen_cen_sen.wav=sen,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  en_zhen_chen_shen_ren.wav=zhen,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  en_zhen_chen_shen_ren.wav=chen,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  en_zhen_chen_shen_ren.wav=shen,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  en_zhen_chen_shen_ren.wav=ren,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  en_gen_ken_hen.wav=gen,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  en_gen_ken_hen.wav=ken,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  en_gen_ken_hen.wav=hen,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  eng_L.wav=- eng,1378.5,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  eng_L.wav=eng,1602.8,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  eng_L.wav=_eng,2941.2,473.1,-651.2,200.0,80.0
  eng_beng_peng_meng_feng.wav=beng,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  eng_beng_peng_meng_feng.wav=peng,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  eng_beng_peng_meng_feng.wav=meng,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  eng_beng_peng_meng_feng.wav=feng,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  eng_deng_teng_neng_leng.wav=deng,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  eng_deng_teng_neng_leng.wav=teng,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  eng_deng_teng_neng_leng.wav=neng,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  eng_deng_teng_neng_leng.wav=leng,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=zeng,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=ceng,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=seng,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=weng,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=zheng,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=cheng,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=sheng,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=reng,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  eng_geng_keng_heng.wav=geng,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  eng_geng_keng_heng.wav=keng,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  eng_geng_keng_heng.wav=heng,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  i_L.wav=- i,1294.4,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  i_L.wav=i,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  i_L.wav=_i,2586.2,449.5,-526.5,200.0,80.0
  i_bi_pi_mi.wav=bi,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  i_bi_pi_mi.wav=pi,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  i_bi_pi_mi.wav=mi,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  i_di_ti_ni_li.wav=di,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  i_di_ti_ni_li.wav=ti,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  i_di_ti_ni_li.wav=ni,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  i_di_ti_ni_li.wav=li,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  i_ji_qi_xi_yi.wav=ji,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  i_ji_qi_xi_yi.wav=qi,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  i_ji_qi_xi_yi.wav=xi,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  i_ji_qi_xi_yi.wav=yi,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ya_lia_jia_qia_xia.wav=lia,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ya_lia_jia_qia_xia.wav=jia,2600.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ya_lia_jia_qia_xia.wav=qia,3800.0,230.0,-1000.0,60.0,-10.0
  ya_lia_jia_qia_xia.wav=xia,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  yao_biao_piao_miao.wav=biao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  yao_biao_piao_miao.wav=piao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  yao_biao_piao_miao.wav=miao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yao_diao_tiao_niao_liao.wav=diao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  yao_diao_tiao_niao_liao.wav=tiao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  yao_diao_tiao_niao_liao.wav=niao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yao_diao_tiao_niao_liao.wav=liao,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  yao_jiao_qiao_xiao.wav=jiao,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yao_jiao_qiao_xiao.wav=qiao,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  yao_jiao_qiao_xiao.wav=xiao,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  ye_L.wav=eh,1544.9,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  ye_L.wav=_ie,3009.1,473.7,-578.2,200.0,80.0
  ye_die_tie_nie_lie.wav=die,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ye_die_tie_nie_lie.wav=tie,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ye_die_tie_nie_lie.wav=nie,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ye_die_tie_nie_lie.wav=lie,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ye_jie_qie_xie_ye.wav=jie,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ye_jie_qie_xie_ye.wav=qie,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  ye_jie_qie_xie_ye.wav=xie,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  ye_jie_qie_xie_ye.wav=ye,3800.0,200.0,-1000.0,60.0,30.0
  you_diu_tiu_niu_liu.wav=diu,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  you_diu_tiu_niu_liu.wav=tiu,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  you_diu_tiu_niu_liu.wav=niu,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  you_diu_tiu_niu_liu.wav=liu,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  you_jiu_qiu_xiu_miu.wav=jiu,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  you_jiu_qiu_xiu_miu.wav=qiu,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  you_jiu_qiu_xiu_miu.wav=xiu,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  yan_L.wav=_ian,2405.9,449.2,-617.0,200.0,80.0
  yan_dian_tian_nian_lian.wav=dian,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  yan_dian_tian_nian_lian.wav=tian,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  yan_dian_tian_nian_lian.wav=nian,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yan_dian_tian_nian_lian.wav=lian,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=juan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=quan,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=xuan,3200.0,230.0,-450.0,120.0,40.0
  yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=yuan,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  yang_niang_liang_yang.wav=niang,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yang_niang_liang_yang.wav=liang,2600.0,200.0,-450.0,60.0,30.0
  yang_niang_liang_yang.wav=yang,3200.0,230.0,-1000.0,60.0,30.0
  yang_jiang_qiang_xiang.wav=jiang,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yang_jiang_qiang_xiang.wav=qiang,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  yang_jiang_qiang_xiang.wav=xiang,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  yin_bin_pin_min.wav=bin,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  yin_bin_pin_min.wav=pin,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  yin_bin_pin_min.wav=min,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yin_nin_lin_yin.wav=nin,2000.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  yin_nin_lin_yin.wav=lin,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  yin_nin_lin_yin.wav=yin,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  yin_nin_lin_yin.wav=_in,4636.4,413.5,-500.0,200.0,80.0
  yin_jin_qin_xin.wav=jin,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yin_jin_qin_xin.wav=qin,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  yin_jin_qin_xin.wav=xin,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  ying_bing_ping_ming.wav=bing,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ying_bing_ping_ming.wav=ping,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ying_bing_ping_ming.wav=ming,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ying_bing_ping_ming.wav=fing,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  ying_ding_ting_ning_ling.wav=ding,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ying_ding_ting_ning_ling.wav=ting,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ying_ding_ting_ning_ling.wav=ning,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ying_ding_ting_ning_ling.wav=ling,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ying_jing_qing_xing_ying.wav=jing,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  ying_jing_qing_xing_ying.wav=qing,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  ying_jing_qing_xing_ying.wav=xing,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  ying_jing_qing_xing_ying.wav=ying,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  ying_jing_qing_xing_ying.wav=_ing,4700.6,350.0,-500.0,200.0,80.0
  yong_jiong_qiong_xiong.wav=jiong,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yong_jiong_qiong_xiong.wav=qiong,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  yong_jiong_qiong_xiong.wav=xiong,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  u_L.wav=- u,1328.9,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  u_L.wav=u,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  u_L.wav=_u,2995.0,350.0,-500.0,200.0,80.0
  u_bu_pu_mu_fu.wav=bu,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  u_bu_pu_mu_fu.wav=pu,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  u_bu_pu_mu_fu.wav=mu,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  u_bu_pu_mu_fu.wav=fu,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  u_du_tu_nu_lu.wav=du,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  u_du_tu_nu_lu.wav=tu,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  u_du_tu_nu_lu.wav=nu,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  u_du_tu_nu_lu.wav=lu,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  u_zu_cu_su.wav=zu,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  u_zu_cu_su.wav=cu,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  u_zu_cu_su.wav=su,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
  u_zhu_chu_shu_ru.wav=zhu,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  u_zhu_chu_shu_ru.wav=chu,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  u_zhu_chu_shu_ru.wav=shu,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  u_zhu_chu_shu_ru.wav=ru,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  u_gu_ku_hu_wu.wav=gu,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  u_gu_ku_hu_wu.wav=ku,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  u_gu_ku_hu_wu.wav=hu,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  u_gu_ku_hu_wu.wav=wu,3800.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
  wa_zhua_chua_shua_rua.wav=zhua,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  wa_zhua_chua_shua_rua.wav=chua,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  wa_zhua_chua_shua_rua.wav=shua,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  wa_zhua_chua_shua_rua.wav=rua,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  wa_gua_kua_hua.wav=kua,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wa_gua_kua_hua.wav=hua,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  wei_dui_tui_wei.wav=dui,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wei_dui_tui_wei.wav=tui,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wei_dui_tui_wei.wav=wei,3200.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
  wei_zui_cui_sui.wav=zui,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  wei_zui_cui_sui.wav=cui,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  wei_zui_cui_sui.wav=sui,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
  wei_zhui_chui_shui_rui.wav=zhui,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  wei_zhui_chui_shui_rui.wav=chui,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  wei_zhui_chui_shui_rui.wav=shui,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  wei_zhui_chui_shui_rui.wav=rui,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  wei_gui_kui_hui.wav=gui,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wei_gui_kui_hui.wav=kui,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wei_gui_kui_hui.wav=hui,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  wai_zhuai_chuai_shuai.wav=zhuai,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  wai_zhuai_chuai_shuai.wav=chuai,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  wai_zhuai_chuai_shuai.wav=shuai,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  wai_guai_kuai_huai.wav=guai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wai_guai_kuai_huai.wav=kuai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wai_guai_kuai_huai.wav=huai,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  wan_buan_puan_muan_fuan.wav=buan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wan_buan_puan_muan_fuan.wav=puan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wan_buan_puan_muan_fuan.wav=muan,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  wan_buan_puan_muan_fuan.wav=fuan,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=duan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=tuan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=nuan,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=luan,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  wan_zuan_cuan_suan.wav=zuan,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  wan_zuan_cuan_suan.wav=cuan,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  wan_zuan_cuan_suan.wav=suan,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
  wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=zhuan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=chuan,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=shuan,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=ruan,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  wan_guan_kuan_huan.wav=guan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wan_guan_kuan_huan.wav=kuan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wan_guan_kuan_huan.wav=huan,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  wan_juan_quan_xuan.wav=juan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  wan_juan_quan_xuan.wav=quan,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  wan_juan_quan_xuan.wav=xuan,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  wen_zun_cun_sun.wav=zun,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  wen_zun_cun_sun.wav=cun,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  wen_zun_cun_sun.wav=sun,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
  wen_zhun_chun_shun_run.wav=zhun,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  wen_zhun_chun_shun_run.wav=chun,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
  wen_zhun_chun_shun_run.wav=shun,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  wen_zhun_chun_shun_run.wav=run,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  wen_gun_kun_hun_wen.wav=gun,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wen_gun_kun_hun_wen.wav=kun,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wen_gun_kun_hun_wen.wav=hun,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  wen_gun_kun_hun_wen.wav=wen,3800.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
  wang_guang_kuang_huang_wang.wav=guang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wang_guang_kuang_huang_wang.wav=kuang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wang_guang_kuang_huang_wang.wav=huang,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  v_L.wav=- v,1278.4,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  v_L.wav=v,1425.7,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  v_L.wav=_v,2286.5,350.0,-500.0,200.0,80.0
  yu_nv_lv_er.wav=nv,2000.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yu_nv_lv_er.wav=lv,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  yu_ju_qu_xu_yu.wav=ju,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yu_ju_qu_xu_yu.wav=qu,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  yu_ju_qu_xu_yu.wav=xu,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  yu_ju_qu_xu_yu.wav=yu,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  yue_nve_lve_yue.wav=nve,2000.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yue_nve_lve_yue.wav=lve,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  yue_nve_lve_yue.wav=nue,2000.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yue_nve_lve_yue.wav=lue,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  yue_nve_lve_yue.wav=yue,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
  yue_jue_que_xue.wav=jue,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
  yue_jue_que_xue.wav=que,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
  yue_jue_que_xue.wav=xue,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
  er_L.wav=- er,1326.3,398.8,-1000.0,30.0,0.0
  er_L.wav=er,1679.8,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  er_L.wav=_er,2717.7,460.6,-661.6,200.0,80.0
  shi_L.wav=ir,1620.4,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  shi_L.wav=_ir,2874.2,454.4,-573.6,200.0,80.0
  si_L.wav=iz,1577.1,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  si_L.wav=_iz,3127.7,350.0,-500.0,200.0,80.0
  zhi_chi_shi_ri.wav=zhi,1500.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  zhi_chi_shi_ri.wav=chi,2000.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  zhi_chi_shi_ri.wav=shi,2600.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
  zhi_chi_shi_ri.wav=ri,3200.0,170.0,-800.0,80.0,40.0
  er_zi_ci_si.wav=zi,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  er_zi_ci_si.wav=ci,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  er_zi_ci_si.wav=si,3200.0,170.0,-800.0,120.0,40.0
  yan_bian_pian_mian.wav=bian,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  yan_bian_pian_mian.wav=pian,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  yan_bian_pian_mian.wav=mian,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  yun_jun_qun_xun_yun.wav=jun,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  yun_jun_qun_xun_yun.wav=qun,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  yun_jun_qun_xun_yun.wav=xun,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
  yun_jun_qun_xun_yun.wav=yun,3800.0,200.0,-1000.0,60.0,30.0
  ei_zei_sei_wei.wav=zei,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ei_zei_sei_wei.wav=sei,2600.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
  ei_zei_sei_wei.wav=wei,3200.0,170.0,-450.0,80.0,40.0
  ong_zhong_chong_shou_rong.wav=zhong,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ong_zhong_chong_shou_rong.wav=chong,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  ong_zhong_chong_shou_rong.wav=shong,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
  ong_zhong_chong_shou_rong.wav=rong,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
  wen_dun_tun_lun.wav=dun,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  wen_dun_tun_lun.wav=tun,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  wen_dun_tun_lun.wav=lun,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  ei_zhei_chei_shei.wav=zhei,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  ei_zhei_chei_shei.wav=chei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ei_zhei_chei_shei.wav=shei,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
  ou_bu_pou_mou_fou.wav=pou,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ou_bu_pou_mou_fou.wav=mou,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ou_bu_pou_mou_fou.wav=fou,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  ye_bie_pie_mie.wav=bie,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ye_bie_pie_mie.wav=pie,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ye_bie_pie_mie.wav=mie,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ei_bei_pei_mei_fei.wav=bei,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ei_bei_pei_mei_fei.wav=pei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ei_bei_pei_mei_fei.wav=mei,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ei_bei_pei_mei_fei.wav=fei,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
  ei_gei_kei_hei.wav=gei,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ei_gei_kei_hei.wav=kei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ei_gei_kei_hei.wav=hei,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
  ei_dei_tei_nei_lei.wav=dei,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
  ei_dei_tei_nei_lei.wav=tei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  ei_dei_tei_nei_lei.wav=nei,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
  ei_dei_tei_nei_lei.wav=lei,3800.0,200.0,-1000.0,60.0,30.0
  yan_jian_qian_xiang_yan.wav=jian,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  yan_jian_qian_xiang_yan.wav=qian,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
  yan_jian_qian_xiang_yan.wav=xian,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
  wang_zhuang_chuang_shuang.wav=zhuang,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
  wang_zhuang_chuang_shuang.wav=chuang,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
  wang_zhuang_chuang_shuang.wav=shuang,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
  ei_L.wav=- ei,1306.9,170.0,-1000.0,30.0,0.0
  ei_L.wav=ei,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
  ei_L.wav=_ei,2690.6,350.0,-500.0,200.0,80.0
  fa+ha+hu+xi.wav=BR,614.2,263.4,-300.0,0.0,0.0
  hi_gi_ki.wav=hi,1328.0,200.0,-400.0,90.0,30.0
  hi_gi_ki.wav=gi,2032.0,129.4,-353.7,30.0,10.0
  hi_gi_ki.wav=ki,2604.4,181.1,-509.0,82.1,-10.0
  fa+ha+hu+xi.wav=- f,1196.7,111.8,-134.5,90.0,30.0
  fa+ha+hu+xi.wav=- h,2424.5,111.8,-161.9,90.0,30.0
  fa+ha+hu+xi.wav=- hw,3674.0,82.0,-98.6,60.0,20.0
  fa+ha+hu+xi.wav=- x,4773.8,165.7,-232.2,90.0,30.0
  shi_L.wav=- sh,1295.3,123.6,-193.0,90.0,30.0
  si_L.wav=- s,1199.7,149.0,-215.1,90.0,30.0

  si_a_si_i_si_u
  si_e_si_o_si_v
  si_ai_si_ao_si_ang
  si_an_si_en_si_ong
  si_ou_si_eng_si_er

  zhi_a_zhi_i_zhi_u
  zhi_e_zhi_o_zhi_v
  zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang
  zhi_an_zhi_en_zhi_ong
  zhi_ou_zhi_eng_zhi_er

  ye_a_ye_i_ye_u
  ye_e_ye_o_ye_v
  ye_ai_ye_ao_ye_ang
  ye_an_ye_en_ye_ong
  ye_ou_ye_eng_ye_er

  yan_a_yan_i_yan_u
  yan_e_yan_o_yan_v
  yan_ai_yan_ao_yan_ang
  yan_an_yan_en_yan_ong
  yan_ou_yan_eng_yan_er

  mei_a_mei_i_mei_u
  mei_e_mei_o_mei_v
  mei_ai_mei_ao_mei_ang
  mei_an_mei_en_mei_ong
  mei_ou_mei_eng_mei_er

  Following VVs are generated in adlez27's vcv-generator:

  a_a_ai_a_ao_a
  a_an_a_ang_a_o
  o_a_ong_a_ou_a
  ai_ai_ao_ai_an_ai
  ai_ang_ai_o_ai_ong
  ong_ai_ou_ai_e_ai
  ao_ao_an_ao_ang_ao
  ao_o_ao_ong_ao_ou
  ou_ao_e_ao_en_ao
  an_an_ang_an_o_an
  an_ong_an_ou_an_e
  e_an_en_an_eng_an
  ang_ang_o_ang_ong_ang
  ang_ou_ang_e_ang_en
  en_ang_eng_ang_i_ang
  o_o_ong_o_ou_o
  o_e_o_en_o_eng
  eng_o_i_o_u_o
  ong_ong_ou_ong_e_ong
  ong_en_ong_eng_ong_i
  i_ong_u_ong_v_ong
  ou_ou_e_ou_en_ou
  ou_eng_ou_i_ou_u
  u_ou_v_ou_er_ou
  e_e_en_e_eng_e
  e_i_e_u_e_v
  v_e_er_e_a_e
  en_en_eng_en_i_en
  en_u_en_v_en_er
  er_en_a_en_ai_en
  eng_eng_i_eng_u_eng
  eng_v_eng_er_eng_a
  a_eng_ai_eng_ao_eng
  i_i_u_i_v_i
  i_er_i_a_i_ai
  ai_i_ao_i_an_i
  u_u_v_u_er_u
  u_a_u_ai_u_ao
  ao_u_an_u_ang_u
  v_v_er_v_a_v
  v_ai_v_ao_v_an
  an_v_ang_v_o_v
  er_er_a_er_ai_er
  er_ao_er_an_er_ang
  ang_er_o_er_ong_er
  a_a_ai_a_ao_a
  a_an_a_ang_a_o
  o_a_ong_a_ou_a
  ai_ai_ao_ai_an_ai
  ai_ang_ai_o_ai_ong
  ong_ai_ou_ai_e_ai
  ao_ao_an_ao_ang_ao
  ao_o_ao_ong_ao_ou
  ou_ao_e_ao_en_ao
  an_an_ang_an_o_an
  an_ong_an_ou_an_e
  e_an_en_an_eng_an
  ang_ang_o_ang_ong_ang
  ang_ou_ang_e_ang_en
  en_ang_eng_ang_i_ang
  o_o_ong_o_ou_o
  o_e_o_en_o_eng
  eng_o_i_o_u_o
  ong_ong_ou_ong_e_ong
  ong_en_ong_eng_ong_i
  i_ong_u_ong_v_ong
  ou_ou_e_ou_en_ou
  ou_eng_ou_i_ou_u
  u_ou_v_ou_er_ou
  e_e_en_e_eng_e
  e_i_e_u_e_v
  v_e_er_e_a_e
  en_en_eng_en_i_en
  en_u_en_v_en_er
  er_en_a_en_ai_en
  eng_eng_i_eng_u_eng
  eng_v_eng_er_eng_a
  a_eng_ai_eng_ao_eng
  i_i_u_i_v_i
  i_er_i_a_i_ai
  ai_i_ao_i_an_i
  u_u_v_u_er_u
  u_a_u_ai_u_ao
  ao_u_an_u_ang_u
  v_v_er_v_a_v
  v_ai_v_ao_v_an
  an_v_ang_v_o_v
  er_er_a_er_ai_er
  er_ao_er_an_er_ang
  ang_er_o_er_ong_er

  Note: Adlez27's VCV-generator generated the oto for VV section.

  si_a_si_i_si_u.wav=iz a,1100,450,-700,300,100
  si_a_si_i_si_u.wav=iz i,2300,450,-700,300,100
  si_a_si_i_si_u.wav=iz u,3500,450,-700,300,100
  si_e_si_o_si_v.wav=iz e,1100,450,-700,300,100
  si_e_si_o_si_v.wav=iz o,2300,450,-700,300,100
  si_e_si_o_si_v.wav=iz v,3500,450,-700,300,100
  si_ai_si_ao_si_ang.wav=iz ai,1100,450,-700,300,100
  si_ai_si_ao_si_ang.wav=iz ao,2300,450,-700,300,100
  si_ai_si_ao_si_ang.wav=iz ang,3500,450,-700,300,100
  si_an_si_en_si_ong.wav=iz an,1100,450,-700,300,100
  si_an_si_en_si_ong.wav=iz en,2300,450,-700,300,100
  si_an_si_en_si_ong.wav=iz ong,3500,450,-700,300,100
  si_ou_si_eng_si_er.wav=iz ou,1100,450,-700,300,100
  si_ou_si_eng_si_er.wav=iz eng,2300,450,-700,300,100
  si_ou_si_eng_si_er.wav=iz er,3500,450,-700,300,100
  zhi_a_zhi_i_zhi_u.wav=ir a,1100,450,-700,300,100
  zhi_a_zhi_i_zhi_u.wav=ir i,2300,450,-700,300,100
  zhi_a_zhi_i_zhi_u.wav=ir u,3500,450,-700,300,100
  zhi_e_zhi_o_zhi_v.wav=ir e,1100,450,-700,300,100
  zhi_e_zhi_o_zhi_v.wav=ir o,2300,450,-700,300,100
  zhi_e_zhi_o_zhi_v.wav=ir v,3500,450,-700,300,100
  zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang.wav=ir ai,1100,450,-700,300,100
  zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang.wav=ir ao,2300,450,-700,300,100
  zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang.wav=ir ang,3500,450,-700,300,100
  zhi_an_zhi_en_zhi_ong.wav=ir an,1100,450,-700,300,100
  zhi_an_zhi_en_zhi_ong.wav=ir en,2300,450,-700,300,100
  zhi_an_zhi_en_zhi_ong.wav=ir ong,3500,450,-700,300,100
  zhi_ou_zhi_eng_zhi_er.wav=ir ou,1100,450,-700,300,100
  zhi_ou_zhi_eng_zhi_er.wav=ir eng,2300,450,-700,300,100
  zhi_ou_zhi_eng_zhi_er.wav=ir er,3500,450,-700,300,100
  ye_a_ye_i_ye_u.wav=eh a,1100,450,-700,300,100
  ye_a_ye_i_ye_u.wav=eh i,2300,450,-700,300,100
  ye_a_ye_i_ye_u.wav=eh u,3500,450,-700,300,100
  ye_e_ye_o_ye_v.wav=eh e,1100,450,-700,300,100
  ye_e_ye_o_ye_v.wav=eh o,2300,450,-700,300,100
  ye_e_ye_o_ye_v.wav=eh v,3500,450,-700,300,100
  ye_ai_ye_ao_ye_ang.wav=eh ai,1100,450,-700,300,100
  ye_ai_ye_ao_ye_ang.wav=eh ao,2300,450,-700,300,100
  ye_ai_ye_ao_ye_ang.wav=eh ang,3500,450,-700,300,100
  ye_an_ye_en_ye_ong.wav=eh an,1100,450,-700,300,100
  ye_an_ye_en_ye_ong.wav=eh en,2300,450,-700,300,100
  ye_an_ye_en_ye_ong.wav=eh ong,3500,450,-700,300,100
  ye_ou_ye_eng_ye_er.wav=eh ou,1100,450,-700,300,100
  ye_ou_ye_eng_ye_er.wav=eh eng,2300,450,-700,300,100
  ye_ou_ye_eng_ye_er.wav=eh er,3500,450,-700,300,100
  yan_a_yan_i_yan_u.wav=ian a,1100,450,-700,300,100
  yan_a_yan_i_yan_u.wav=ian i,2300,450,-700,300,100
  yan_a_yan_i_yan_u.wav=ian u,3500,450,-700,300,100
  yan_e_yan_o_yan_v.wav=ian e,1100,450,-700,300,100
  yan_e_yan_o_yan_v.wav=ian o,2300,450,-700,300,100
  yan_e_yan_o_yan_v.wav=ian v,3500,450,-700,300,100
  yan_ai_yan_ao_yan_ang.wav=ian ai,1100,450,-700,300,100
  yan_ai_yan_ao_yan_ang.wav=ian ao,2300,450,-700,300,100
  yan_ai_yan_ao_yan_ang.wav=ian ang,3500,450,-700,300,100
  yan_an_yan_en_yan_ong.wav=ian an,1100,450,-700,300,100
  yan_an_yan_en_yan_ong.wav=ian en,2300,450,-700,300,100
  yan_an_yan_en_yan_ong.wav=ian ong,3500,450,-700,300,100
  yan_ou_yan_eng_yan_er.wav=ian ou,1100,450,-700,300,100
  yan_ou_yan_eng_yan_er.wav=ian eng,2300,450,-700,300,100
  yan_ou_yan_eng_yan_er.wav=ian er,3500,450,-700,300,100
  mei_a_mei_i_mei_u.wav=ei a,1100,450,-700,300,100
  mei_a_mei_i_mei_u.wav=ei i,2300,450,-700,300,100
  mei_a_mei_i_mei_u.wav=ei u,3500,450,-700,300,100
  mei_e_mei_o_mei_v.wav=ei e,1100,450,-700,300,100
  mei_e_mei_o_mei_v.wav=ei o,2300,450,-700,300,100
  mei_e_mei_o_mei_v.wav=ei v,3500,450,-700,300,100
  mei_ai_mei_ao_mei_ang.wav=ei ai,1100,450,-700,300,100
  mei_ai_mei_ao_mei_ang.wav=ei ao,2300,450,-700,300,100
  mei_ai_mei_ao_mei_ang.wav=ei ang,3500,450,-700,300,100
  mei_an_mei_en_mei_ong.wav=ei an,1100,450,-700,300,100
  mei_an_mei_en_mei_ong.wav=ei en,2300,450,-700,300,100
  mei_an_mei_en_mei_ong.wav=ei ong,3500,450,-700,300,100
  mei_ou_mei_eng_mei_er.wav=ei ou,1100,450,-700,300,100
  mei_ou_mei_eng_mei_er.wav=ei eng,2300,450,-700,300,100
  mei_ou_mei_eng_mei_er.wav=ei er,3500,450,-700,300,100
  a_a_ai_a_ao_a.wav=- a,500,450,-700,300,100
  a_a_ai_a_ao_a.wav=a a,1100,450,-700,300,100
  a_a_ai_a_ao_a.wav=a ai,1700,450,-700,300,100
  a_a_ai_a_ao_a.wav=ai a,2300,450,-700,300,100
  a_a_ai_a_ao_a.wav=a ao,2900,450,-700,300,100
  a_a_ai_a_ao_a.wav=ao a,3500,450,-700,300,100
  a_an_a_ang_a_o.wav=a an,1100,450,-700,300,100
  a_an_a_ang_a_o.wav=an a,1700,450,-700,300,100
  a_an_a_ang_a_o.wav=a ang,2300,450,-700,300,100
  a_an_a_ang_a_o.wav=ang a,2900,450,-700,300,100
  a_an_a_ang_a_o.wav=a o,3500,450,-700,300,100
  o_a_ong_a_ou_a.wav=- o,500,450,-700,300,100
  o_a_ong_a_ou_a.wav=o a,1100,450,-700,300,100
  o_a_ong_a_ou_a.wav=a ong,1700,450,-700,300,100
  o_a_ong_a_ou_a.wav=ong a,2300,450,-700,300,100
  o_a_ong_a_ou_a.wav=a ou,2900,450,-700,300,100
  o_a_ong_a_ou_a.wav=ou a,3500,450,-700,300,100
  ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=- ai,500,450,-700,300,100
  ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ai ai,1100,450,-700,300,100
  ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ai ao,1700,450,-700,300,100
  ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ao ai,2300,450,-700,300,100
  ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ai an,2900,450,-700,300,100
  ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=an ai,3500,450,-700,300,100
  ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ai ang,1100,450,-700,300,100
  ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ang ai,1700,450,-700,300,100
  ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ai o,2300,450,-700,300,100
  ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=o ai,2900,450,-700,300,100
  ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ai ong,3500,450,-700,300,100
  ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=- ong,500,450,-700,300,100
  ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ong ai,1100,450,-700,300,100
  ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ai ou,1700,450,-700,300,100
  ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ou ai,2300,450,-700,300,100
  ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ai e,2900,450,-700,300,100
  ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=e ai,3500,450,-700,300,100
  ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=- ao,500,450,-700,300,100
  ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ao ao,1100,450,-700,300,100
  ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ao an,1700,450,-700,300,100
  ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=an ao,2300,450,-700,300,100
  ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ao ang,2900,450,-700,300,100
  ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ang ao,3500,450,-700,300,100
  ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ao o,1100,450,-700,300,100
  ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=o ao,1700,450,-700,300,100
  ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ao ong,2300,450,-700,300,100
  ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ong ao,2900,450,-700,300,100
  ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ao ou,3500,450,-700,300,100
  ou_ao_e_ao_en_ao.wav=- ou,500,450,-700,300,100
  ou_ao_e_ao_en_ao.wav=ou ao,1100,450,-700,300,100
  ou_ao_e_ao_en_ao.wav=ao e,1700,450,-700,300,100
  ou_ao_e_ao_en_ao.wav=e ao,2300,450,-700,300,100
  ou_ao_e_ao_en_ao.wav=ao en,2900,450,-700,300,100
  ou_ao_e_ao_en_ao.wav=en ao,3500,450,-700,300,100
  an_an_ang_an_o_an.wav=- an,500,450,-700,300,100
  an_an_ang_an_o_an.wav=an an,1100,450,-700,300,100
  an_an_ang_an_o_an.wav=an ang,1700,450,-700,300,100
  an_an_ang_an_o_an.wav=ang an,2300,450,-700,300,100
  an_an_ang_an_o_an.wav=an o,2900,450,-700,300,100
  an_an_ang_an_o_an.wav=o an,3500,450,-700,300,100
  an_ong_an_ou_an_e.wav=an ong,1100,450,-700,300,100
  an_ong_an_ou_an_e.wav=ong an,1700,450,-700,300,100
  an_ong_an_ou_an_e.wav=an ou,2300,450,-700,300,100
  an_ong_an_ou_an_e.wav=ou an,2900,450,-700,300,100
  an_ong_an_ou_an_e.wav=an e,3500,450,-700,300,100
  e_an_en_an_eng_an.wav=- e,500,450,-700,300,100
  e_an_en_an_eng_an.wav=e an,1100,450,-700,300,100
  e_an_en_an_eng_an.wav=an en,1700,450,-700,300,100
  e_an_en_an_eng_an.wav=en an,2300,450,-700,300,100
  e_an_en_an_eng_an.wav=an eng,2900,450,-700,300,100
  e_an_en_an_eng_an.wav=eng an,3500,450,-700,300,100
  ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=- ang,500,450,-700,300,100
  ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ang ang,1100,450,-700,300,100
  ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ang o,1700,450,-700,300,100
  ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=o ang,2300,450,-700,300,100
  ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ang ong,2900,450,-700,300,100
  ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ong ang,3500,450,-700,300,100
  ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ang ou,1100,450,-700,300,100
  ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ou ang,1700,450,-700,300,100
  ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ang e,2300,450,-700,300,100
  ang_ou_ang_e_ang_en.wav=e ang,2900,450,-700,300,100
  ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ang en,3500,450,-700,300,100
  en_ang_eng_ang_i_ang.wav=- en,500,450,-700,300,100
  en_ang_eng_ang_i_ang.wav=en ang,1100,450,-700,300,100
  en_ang_eng_ang_i_ang.wav=ang eng,1700,450,-700,300,100
  en_ang_eng_ang_i_ang.wav=eng ang,2300,450,-700,300,100
  en_ang_eng_ang_i_ang.wav=ang i,2900,450,-700,300,100
  en_ang_eng_ang_i_ang.wav=i ang,3500,450,-700,300,100
  o_o_ong_o_ou_o.wav=o o,1100,450,-700,300,100
  o_o_ong_o_ou_o.wav=o ong,1700,450,-700,300,100
  o_o_ong_o_ou_o.wav=ong o,2300,450,-700,300,100
  o_o_ong_o_ou_o.wav=o ou,2900,450,-700,300,100
  o_o_ong_o_ou_o.wav=ou o,3500,450,-700,300,100
  o_e_o_en_o_eng.wav=o e,1100,450,-700,300,100
  o_e_o_en_o_eng.wav=e o,1700,450,-700,300,100
  o_e_o_en_o_eng.wav=o en,2300,450,-700,300,100
  o_e_o_en_o_eng.wav=en o,2900,450,-700,300,100
  o_e_o_en_o_eng.wav=o eng,3500,450,-700,300,100
  eng_o_i_o_u_o.wav=- eng,500,450,-700,300,100
  eng_o_i_o_u_o.wav=eng o,1100,450,-700,300,100
  eng_o_i_o_u_o.wav=o i,1700,450,-700,300,100
  eng_o_i_o_u_o.wav=i o,2300,450,-700,300,100
  eng_o_i_o_u_o.wav=o u,2900,450,-700,300,100
  eng_o_i_o_u_o.wav=u o,3500,450,-700,300,100
  ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ong ong,1100,450,-700,300,100
  ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ong ou,1700,450,-700,300,100
  ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ou ong,2300,450,-700,300,100
  ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ong e,2900,450,-700,300,100
  ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=e ong,3500,450,-700,300,100
  ong_en_ong_eng_ong_i.wav=ong en,1100,450,-700,300,100
  ong_en_ong_eng_ong_i.wav=en ong,1700,450,-700,300,100
  ong_en_ong_eng_ong_i.wav=ong eng,2300,450,-700,300,100
  ong_en_ong_eng_ong_i.wav=eng ong,2900,450,-700,300,100
  ong_en_ong_eng_ong_i.wav=ong i,3500,450,-700,300,100
  i_ong_u_ong_v_ong.wav=- i,500,450,-700,300,100
  i_ong_u_ong_v_ong.wav=i ong,1100,450,-700,300,100
  i_ong_u_ong_v_ong.wav=ong u,1700,450,-700,300,100
  i_ong_u_ong_v_ong.wav=u ong,2300,450,-700,300,100
  i_ong_u_ong_v_ong.wav=ong v,2900,450,-700,300,100
  i_ong_u_ong_v_ong.wav=v ong,3500,450,-700,300,100
  ou_ou_e_ou_en_ou.wav=ou ou,1100,450,-700,300,100
  ou_ou_e_ou_en_ou.wav=ou e,1700,450,-700,300,100
  ou_ou_e_ou_en_ou.wav=e ou,2300,450,-700,300,100
  ou_ou_e_ou_en_ou.wav=ou en,2900,450,-700,300,100
  ou_ou_e_ou_en_ou.wav=en ou,3500,450,-700,300,100
  ou_eng_ou_i_ou_u.wav=ou eng,1100,450,-700,300,100
  ou_eng_ou_i_ou_u.wav=eng ou,1700,450,-700,300,100
  ou_eng_ou_i_ou_u.wav=ou i,2300,450,-700,300,100
  ou_eng_ou_i_ou_u.wav=i ou,2900,450,-700,300,100
  ou_eng_ou_i_ou_u.wav=ou u,3500,450,-700,300,100
  u_ou_v_ou_er_ou.wav=- u,500,450,-700,300,100
  u_ou_v_ou_er_ou.wav=u ou,1100,450,-700,300,100
  u_ou_v_ou_er_ou.wav=ou v,1700,450,-700,300,100
  u_ou_v_ou_er_ou.wav=v ou,2300,450,-700,300,100
  u_ou_v_ou_er_ou.wav=ou er,2900,450,-700,300,100
  u_ou_v_ou_er_ou.wav=er ou,3500,450,-700,300,100
  e_e_en_e_eng_e.wav=e e,1100,450,-700,300,100
  e_e_en_e_eng_e.wav=e en,1700,450,-700,300,100
  e_e_en_e_eng_e.wav=en e,2300,450,-700,300,100
  e_e_en_e_eng_e.wav=e eng,2900,450,-700,300,100
  e_e_en_e_eng_e.wav=eng e,3500,450,-700,300,100
  e_i_e_u_e_v.wav=e i,1100,450,-700,300,100
  e_i_e_u_e_v.wav=i e,1700,450,-700,300,100
  e_i_e_u_e_v.wav=e u,2300,450,-700,300,100
  e_i_e_u_e_v.wav=u e,2900,450,-700,300,100
  e_i_e_u_e_v.wav=e v,3500,450,-700,300,100
  v_e_er_e_a_e.wav=- v,500,450,-700,300,100
  v_e_er_e_a_e.wav=v e,1100,450,-700,300,100
  v_e_er_e_a_e.wav=e er,1700,450,-700,300,100
  v_e_er_e_a_e.wav=er e,2300,450,-700,300,100
  v_e_er_e_a_e.wav=e a,2900,450,-700,300,100
  v_e_er_e_a_e.wav=a e,3500,450,-700,300,100
  en_en_eng_en_i_en.wav=en en,1100,450,-700,300,100
  en_en_eng_en_i_en.wav=en eng,1700,450,-700,300,100
  en_en_eng_en_i_en.wav=eng en,2300,450,-700,300,100
  en_en_eng_en_i_en.wav=en i,2900,450,-700,300,100
  en_en_eng_en_i_en.wav=i en,3500,450,-700,300,100
  en_u_en_v_en_er.wav=en u,1100,450,-700,300,100
  en_u_en_v_en_er.wav=u en,1700,450,-700,300,100
  en_u_en_v_en_er.wav=en v,2300,450,-700,300,100
  en_u_en_v_en_er.wav=v en,2900,450,-700,300,100
  en_u_en_v_en_er.wav=en er,3500,450,-700,300,100
  er_en_a_en_ai_en.wav=- er,500,450,-700,300,100
  er_en_a_en_ai_en.wav=er en,1100,450,-700,300,100
  er_en_a_en_ai_en.wav=en a,1700,450,-700,300,100
  er_en_a_en_ai_en.wav=a en,2300,450,-700,300,100
  er_en_a_en_ai_en.wav=en ai,2900,450,-700,300,100
  er_en_a_en_ai_en.wav=ai en,3500,450,-700,300,100
  eng_eng_i_eng_u_eng.wav=eng eng,1100,450,-700,300,100
  eng_eng_i_eng_u_eng.wav=eng i,1700,450,-700,300,100
  eng_eng_i_eng_u_eng.wav=i eng,2300,450,-700,300,100
  eng_eng_i_eng_u_eng.wav=eng u,2900,450,-700,300,100
  eng_eng_i_eng_u_eng.wav=u eng,3500,450,-700,300,100
  eng_v_eng_er_eng_a.wav=eng v,1100,450,-700,300,100
  eng_v_eng_er_eng_a.wav=v eng,1700,450,-700,300,100
  eng_v_eng_er_eng_a.wav=eng er,2300,450,-700,300,100
  eng_v_eng_er_eng_a.wav=er eng,2900,450,-700,300,100
  eng_v_eng_er_eng_a.wav=eng a,3500,450,-700,300,100
  a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=a eng,1100,450,-700,300,100
  a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=eng ai,1700,450,-700,300,100
  a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=ai eng,2300,450,-700,300,100
  a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=eng ao,2900,450,-700,300,100
  a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=ao eng,3500,450,-700,300,100
  i_i_u_i_v_i.wav=i i,1100,450,-700,300,100
  i_i_u_i_v_i.wav=i u,1700,450,-700,300,100
  i_i_u_i_v_i.wav=u i,2300,450,-700,300,100
  i_i_u_i_v_i.wav=i v,2900,450,-700,300,100
  i_i_u_i_v_i.wav=v i,3500,450,-700,300,100
  i_er_i_a_i_ai.wav=i er,1100,450,-700,300,100
  i_er_i_a_i_ai.wav=er i,1700,450,-700,300,100
  i_er_i_a_i_ai.wav=i a,2300,450,-700,300,100
  i_er_i_a_i_ai.wav=a i,2900,450,-700,300,100
  i_er_i_a_i_ai.wav=i ai,3500,450,-700,300,100
  ai_i_ao_i_an_i.wav=ai i,1100,450,-700,300,100
  ai_i_ao_i_an_i.wav=i ao,1700,450,-700,300,100
  ai_i_ao_i_an_i.wav=ao i,2300,450,-700,300,100
  ai_i_ao_i_an_i.wav=i an,2900,450,-700,300,100
  ai_i_ao_i_an_i.wav=an i,3500,450,-700,300,100
  u_u_v_u_er_u.wav=u u,1100,450,-700,300,100
  u_u_v_u_er_u.wav=u v,1700,450,-700,300,100
  u_u_v_u_er_u.wav=v u,2300,450,-700,300,100
  u_u_v_u_er_u.wav=u er,2900,450,-700,300,100
  u_u_v_u_er_u.wav=er u,3500,450,-700,300,100
  u_a_u_ai_u_ao.wav=u a,1100,450,-700,300,100
  u_a_u_ai_u_ao.wav=a u,1700,450,-700,300,100
  u_a_u_ai_u_ao.wav=u ai,2300,450,-700,300,100
  u_a_u_ai_u_ao.wav=ai u,2900,450,-700,300,100
  u_a_u_ai_u_ao.wav=u ao,3500,450,-700,300,100
  ao_u_an_u_ang_u.wav=ao u,1100,450,-700,300,100
  ao_u_an_u_ang_u.wav=u an,1700,450,-700,300,100
  ao_u_an_u_ang_u.wav=an u,2300,450,-700,300,100
  ao_u_an_u_ang_u.wav=u ang,2900,450,-700,300,100
  ao_u_an_u_ang_u.wav=ang u,3500,450,-700,300,100
  v_v_er_v_a_v.wav=v v,1100,450,-700,300,100
  v_v_er_v_a_v.wav=v er,1700,450,-700,300,100
  v_v_er_v_a_v.wav=er v,2300,450,-700,300,100
  v_v_er_v_a_v.wav=v a,2900,450,-700,300,100
  v_v_er_v_a_v.wav=a v,3500,450,-700,300,100
  v_ai_v_ao_v_an.wav=v ai,1100,450,-700,300,100
  v_ai_v_ao_v_an.wav=ai v,1700,450,-700,300,100
  v_ai_v_ao_v_an.wav=v ao,2300,450,-700,300,100
  v_ai_v_ao_v_an.wav=ao v,2900,450,-700,300,100
  v_ai_v_ao_v_an.wav=v an,3500,450,-700,300,100
  an_v_ang_v_o_v.wav=an v,1100,450,-700,300,100
  an_v_ang_v_o_v.wav=v ang,1700,450,-700,300,100
  an_v_ang_v_o_v.wav=ang v,2300,450,-700,300,100
  an_v_ang_v_o_v.wav=v o,2900,450,-700,300,100
  an_v_ang_v_o_v.wav=o v,3500,450,-700,300,100
  er_er_a_er_ai_er.wav=er er,1100,450,-700,300,100
  er_er_a_er_ai_er.wav=er a,1700,450,-700,300,100
  er_er_a_er_ai_er.wav=a er,2300,450,-700,300,100
  er_er_a_er_ai_er.wav=er ai,2900,450,-700,300,100
  er_er_a_er_ai_er.wav=ai er,3500,450,-700,300,100
  er_ao_er_an_er_ang.wav=er ao,1100,450,-700,300,100
  er_ao_er_an_er_ang.wav=ao er,1700,450,-700,300,100
  er_ao_er_an_er_ang.wav=er an,2300,450,-700,300,100
  er_ao_er_an_er_ang.wav=an er,2900,450,-700,300,100
  er_ao_er_an_er_ang.wav=er ang,3500,450,-700,300,100
  ang_er_o_er_ong_er.wav=ang er,1100,450,-700,300,100
  ang_er_o_er_ong_er.wav=er o,1700,450,-700,300,100
  ang_er_o_er_ong_er.wav=o er,2300,450,-700,300,100
  ang_er_o_er_ong_er.wav=er ong,2900,450,-700,300,100
  ang_er_o_er_ong_er.wav=ong er,3500,450,-700,300,100

  Ps. The way this is configured and aliased, the VB used this reclist will be compatible with ヒビノ氏's plug-in called 中国語尾プラグイン! This plug-in will add necessary end sounds (e.g. adds "_an" note after "an" note) in CV Pinyin UST. Huh handy, isn't? You can check it out here!
  Kiyoteru likes this.

Recent Updates

 1. Update from 1.0 to 1.1