Single Reclist Chinese CV+VV reclist with base oto.ini ver 1.1

Simple Chinese reclist for beginners!

 1. YukitoYuki
  Important: This is Mandarin Chinese reclist. If you're recording Chinese VB first time ever then please take your time practicing reading and pronouncing Pinyin before that! This reclist is in Pinyin and it's NOT as same as reading romaji or English.

  There's 429 CV samples and 300 VV samples to record in total. 2-mora VV section is completely optional, feel free to skip it.

  In this base oto.ini, tail sound are aliased a way that it's usable for ヒビノ氏's plug-in called 中国語尾プラグイン. This plug-in will add necessary end sounds (e.g. adds "_an" note after "an" note) in CV Pinyin UST, you can DL that plug-in here!

  Please, edit oto.ini to make it fit your recordings. You can edit/modify anything on reclist and oto.ini, no need to ask for permission - you're welcome.

  Base oto.ini's offset values aren't based on any BGM guide. In base oto.ini, I used value 44.4 in every CV, for all - V used zero, tail sounds 1000 and for VV 500 for offset.

  Ps. In reclist, "v" stands for ü, so, for exaple, nv=nü

  CV part:

  a ba pa ma fa
  da ta na la
  za ca sa wa
  zha cha sha
  ga ka ha ya

  ai bai pai mai
  dai tai nai lai
  zai cai sai wai
  zhai chai shai
  gai kai hai

  ao bao pao mao
  dao tao nao lao
  zao cao sao wao
  zhao chao shao rao
  gao kao hao yao

  an ban pan man fan
  dan tan nan lan
  zan can san wan
  zhan chan shan ran
  gan kan han

  ang bang pang mang fang
  dang tang nang lang
  zang cang sang wang
  zhang chang shang rang
  gang kang hang yang

  o bo po mo fo
  duo tuo nuo luo
  zuo cuo suo wo
  zhuo chuo shuo ruo
  guo kuo huo

  ong dong tong nong long
  zong cong song
  zhong chong shong rong
  gong kong hong yong

  ou pou mou fou
  dou tou nou lou
  zou cou sou
  zhou chou shou rou
  gou kou hou

  e me
  de te ne le
  ze ce se
  zhe che she re
  ge ke he

  ei bei pei mei fei
  dei tei nei lei
  zei cei sei wei
  zhei chei shei
  gei kei hei

  en ben pen men fen
  nen zen cen sen
  zhen chen shen ren

  eng beng peng meng feng
  deng teng neng leng
  zeng ceng seng weng
  zheng cheng sheng reng
  geng keng

  i
  hi gi ki
  bi pi mi
  di ti ni li
  ji qi xi yi

  lia jia qia xia

  biao piao miao
  diao tiao niao liao
  jiao qiao xiao

  ye bie pie mie fie
  die tie nie lie
  jie qie xie

  you diu tiu niu liu
  jiu qiu xiu miu

  yan bian pian mian
  dian tian nian lian
  jian qian xian

  yuan juan quan xuan

  yang niang liang
  jiang qiang xiang

  bin pin min
  nin lin yin
  jin qin xin

  bing ping ming
  ding ting ning ling
  jing qing xing ying

  yong jiong qiong xiong

  u bu pu mu fu
  du tu nu lu
  zu cu su wu
  zhu chu shu ru
  gu ku hu

  zhua chua shua rua
  gua kua hua

  wei dui tui
  zui cui sui
  zhui chui shui rui
  gui kui hui

  zhuai chuai shuai ruai
  guai kuai huai

  buan puan muan fuan
  duan tuan nuan luan
  zuan cuan suan
  zhuan chuan shuan ruan
  guan kuan huan yuan
  juan quan xuan

  wen dun tun lun
  zun cun sun
  zhun chun shun run
  gun kun hun

  zhuang chuang shuang
  guang kuang huang

  v nv lv
  yu ju qu xu

  yue nve lve jue que xue

  yun jun sun xun

  zhi chi shi ri

  zi ci si er

  VV-part:

  a_a
  ai_a
  ao_a
  an_a
  ang_a
  o_a
  ong_a
  ou_a
  e_a
  ei_a
  en_a
  eng_a
  i_a
  ye_a
  yan_a
  u_a
  v_a
  er_a
  zhi_a
  si_a

  a_ai
  ai_ai
  ao_ai
  an_ai
  ang_ai
  o_ai
  ong_ai
  ou_ai
  e_ai
  ei_ai
  en_ai
  eng_ai
  i_ai
  ye_ai
  yan_ai
  u_ai
  v_ai
  er_ai
  zhi_ai
  si_ai

  a_ao
  ai_ao
  ao_ao
  an_ao
  ang_ao
  o_ao
  ong_ao
  ou_ao
  e_ao
  ei_ao
  en_ao
  eng_ao
  i_ao
  ye_ao
  yan_ao
  u_ao
  v_ao
  er_ao
  zhi_ao
  si_ao

  a_an
  ai_an
  ao_an
  an_an
  ang_an
  o_an
  ong_an
  ou_an
  e_an
  ei_an
  en_an
  eng_an
  i_an
  ye_an
  yan_an
  u_an
  v_an
  er_an
  zhi_an
  si_an

  a_ang
  ai_ang
  ao_ang
  an_ang
  ang_ang
  o_ang
  ong_ang
  ou_ang
  e_ang
  ei_ang
  en_ang
  eng_ang
  i_ang
  ye_ang
  yan_ang
  u_ang
  v_ang
  er_ang
  zhi_ang
  si_ang

  a_o
  ai_o
  ao_o
  an_o
  ang_o
  o_o
  ong_o
  ou_o
  e_o
  ei_o
  en_o
  eng_o
  i_o
  ye_o
  yan_o
  u_o
  v_o
  er_o
  zhi_o
  si_o

  a_ong
  ai_ong
  ao_ong
  an_ong
  ang_ong
  o_ong
  ong_ong
  ou_ong
  e_ong
  ei_ong
  en_ong
  eng_ong
  i_ong
  ye_ong
  yan_ong
  u_ong
  v_ong
  er_ong
  zhi_ong
  si_ong

  a_ou
  ai_ou
  ao_ou
  an_ou
  ang_ou
  o_ou
  ong_ou
  ou_ou
  e_ou
  ei_ou
  en_ou
  eng_ou
  i_ou
  ye_ou
  yan_ou
  u_ou
  v_ou
  er_ou
  zhi_ou
  si_ou

  a_e
  ai_e
  ao_e
  an_e
  ang_e
  o_e
  ong_e
  ou_e
  e_e
  ei_e
  en_e
  eng_e
  i_e
  ye_e
  yan_e
  u_e
  v_e
  er_e
  zhi_e
  si_e

  a_en
  ai_en
  ao_en
  an_en
  ang_en
  o_en
  ong_en
  ou_en
  e_en
  ei_en
  en_en
  eng_en
  i_en
  ye_en
  yan_en
  u_en
  v_en
  er_en
  zhi_en
  si_en

  a_eng
  ai_eng
  ao_eng
  an_eng
  ang_eng
  o_eng
  ong_eng
  ou_eng
  e_eng
  ei_eng
  en_eng
  eng_eng
  i_eng
  ye_eng
  yan_eng
  u_eng
  v_eng
  er_eng
  zhi_eng
  si_eng

  a_i
  ai_i
  ao_i
  an_i
  ang_i
  o_i
  ong_i
  ou_i
  e_i
  ei_i
  en_i
  eng_i
  i_i
  ye_i
  yan_i
  u_i
  v_i
  er_i
  zhi_i
  si_i

  a_u
  ai_u
  ao_u
  an_u
  ang_u
  o_u
  ong_u
  ou_u
  e_u
  ei_u
  en_u
  eng_u
  i_u
  ye_u
  yan_u
  u_u
  v_u
  er_u
  zhi_u
  si_u

  a_v
  ai_v
  ao_v
  an_v
  ang_v
  o_v
  ong_v
  ou_v
  e_v
  ei_v
  en_v
  eng_v
  i_v
  ye_v
  yan_v
  u_v
  v_v
  er_v
  zhi_v
  si_v

  a_er
  ai_er
  ao_er
  an_er
  ang_er
  o_er
  ong_er
  ou_er
  e_er
  ei_er
  en_er
  eng_er
  i_er
  ye_er
  yan_er
  u_er
  v_er
  er_er
  zhi_er
  si_er

  a.wav=- a,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  a.wav=a,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  a.wav=_a,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  ba.wav=ba,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pa.wav=pa,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  ma.wav=ma,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  fa.wav=fa,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  da.wav=da,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  ta.wav=ta,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  na.wav=na,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  la.wav=la,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  za.wav=za,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  ca.wav=ca,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sa.wav=sa,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  wa.wav=wa,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  zha.wav=zha,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cha.wav=cha,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sha.wav=sha,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  ga.wav=ga,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  ka.wav=ka,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  ha.wav=ha,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  ya.wav=ya,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  ai.wav=- ai,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ai.wav=ai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ai.wav=_ai,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  bai.wav=bai,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pai.wav=pai,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  mai.wav=mai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  dai.wav=dai,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tai.wav=tai,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nai.wav=nai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  lai.wav=lai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zai.wav=zai,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cai.wav=cai,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sai.wav=sai,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  zhai.wav=zhai,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chai.wav=chai,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shai.wav=shai,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  rai.wav=rai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gai.wav=gai,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  kai.wav=kai,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hai.wav=hai,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  ao.wav=- ao,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ao.wav=ao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ao.wav=_ao,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  bao.wav=bao,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pao.wav=pao,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  mao.wav=mao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  dao.wav=dao,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tao.wav=tao,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nao.wav=nao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  lao.wav=lao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zao.wav=zao,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cao.wav=cao,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sao.wav=sao,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  zhao.wav=zhao,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chao.wav=chao,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shao.wav=shao,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  rao.wav=rao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gao.wav=gao,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  kao.wav=kao,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hao.wav=hao,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  yao.wav=yao,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  an.wav=- an,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  an.wav=an,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  an.wav=_an,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  ban.wav=ban,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pan.wav=pan,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  man.wav=man,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  fan.wav=fan,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  dan.wav=dan,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tan.wav=tan,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nan.wav=nan,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  lan.wav=lan,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zan.wav=zan,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  can.wav=can,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  san.wav=san,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  wan.wav=wan,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  zhan.wav=zhan,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chan.wav=chan,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shan.wav=shan,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  ran.wav=ran,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gan.wav=gan,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  kan.wav=kan,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  han.wav=han,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  ang.wav=- ang,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ang.wav=ang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ang.wav=_ang,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  bang.wav=bang,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pang.wav=pang,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  mang.wav=mang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  fang.wav=fang,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  dang.wav=dang,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tang.wav=tang,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nang.wav=nang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  lang.wav=lang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zang.wav=zang,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cang.wav=cang,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sang.wav=sang,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  wang.wav=wang,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  zhang.wav=zhang,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chang.wav=chang,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shang.wav=shang,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  rang.wav=rang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gang.wav=gang,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  kang.wav=kang,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hang.wav=hang,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  yang.wav=yang,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  o.wav=- o,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  o.wav=o,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  o.wav=_o,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  bo.wav=bo,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  po.wav=po,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  mo.wav=mo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  fo.wav=fo,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
  duo.wav=duo,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tuo.wav=tuo,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  nuo.wav=nuo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  luo.wav=luo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  zuo.wav=zuo,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  cuo.wav=cuo,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  suo.wav=suo,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
  wo.wav=wo,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
  zhuo.wav=zhuo,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  chuo.wav=chuo,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shuo.wav=shuo,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  ruo.wav=ruo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  guo.wav=guo,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  kuo.wav=kuo,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  huo.wav=huo,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  ong.wav=- ong,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ong.wav=ong,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ong.wav=_ong,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  dong.wav=dong,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tong.wav=tong,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nong.wav=nong,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  long.wav=long,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zong.wav=zong,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cong.wav=cong,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  song.wav=song,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  zhong.wav=zhong,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chong.wav=chong,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shong.wav=shong,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  rong.wav=rong,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gong.wav=gong,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  kong.wav=kong,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hong.wav=hong,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  yong.wav=yong,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  ou.wav=- ou,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ou.wav=ou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ou.wav=_ou,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  pou.wav=pou,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  mou.wav=mou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  fou.wav=fou,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  dou.wav=dou,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tou.wav=tou,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nou.wav=nou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  lou.wav=lou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zou.wav=zou,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cou.wav=cou,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sou.wav=sou,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  zhou.wav=zhou,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chou.wav=chou,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shou.wav=shou,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  rou.wav=rou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gou.wav=gou,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  kou.wav=kou,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hou.wav=hou,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  you.wav=you,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  e.wav=- e,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  e.wav=e,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  e.wav=_e,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  me.wav=me,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  de.wav=de,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  te.wav=te,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  ne.wav=ne,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  le.wav=le,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ze.wav=ze,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  ce.wav=ce,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  se.wav=se,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  zhe.wav=zhe,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  che.wav=che,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  she.wav=she,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  re.wav=re,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ge.wav=ge,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  ke.wav=ke,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  he.wav=he,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  ei.wav=- ei,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ei.wav=ei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ei.wav=eh,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  ei.wav=_ei,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  bei.wav=bei,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pei.wav=pei,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  mei.wav=mei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  fei.wav=fei,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  dei.wav=dei,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tei.wav=tei,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nei.wav=nei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  lei.wav=lei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zei.wav=zei,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cei.wav=cei,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sei.wav=sei,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  wei.wav=wei,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  zhei.wav=zhei,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chei.wav=chei,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shei.wav=shei,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  gei.wav=gei,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  kei.wav=kei,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hei.wav=hei,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  en.wav=- en,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  en.wav=en,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  en.wav=_en,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  ben.wav=ben,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pen.wav=pen,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  men.wav=men,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  fen.wav=fen,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  nen.wav=nen,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zen.wav=zen,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cen.wav=cen,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sen.wav=sen,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  zhen.wav=zhen,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chen.wav=chen,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shen.wav=shen,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  ren.wav=ren,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gen.wav=gen,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  ken.wav=ken,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hen.wav=hen,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  eng.wav=- eng,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  eng.wav=eng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  eng.wav=_eng,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  beng.wav=beng,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  peng.wav=peng,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  meng.wav=meng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  feng.wav=feng,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  deng.wav=deng,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  teng.wav=teng,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  neng.wav=neng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  leng.wav=leng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zeng.wav=zeng,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  ceng.wav=ceng,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  seng.wav=seng,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  weng.wav=weng,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  zheng.wav=zheng,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cheng.wav=cheng,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  sheng.wav=sheng,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  reng.wav=reng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  geng.wav=geng,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  keng.wav=keng,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  heng.wav=heng,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  i.wav=- i,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  i.wav=i,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  i.wav=_i,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  hi.wav=hi,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  gi.wav=gi,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  ki.wav=ki,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  bi.wav=bi,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pi.wav=pi,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  mi.wav=mi,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  di.wav=di,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  ti.wav=ti,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  ni.wav=ni,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  li.wav=li,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  yi.wav=yi,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  ji.wav=ji,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  qi.wav=qi,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  xi.wav=xi,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  lia.wav=lia,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  jia.wav=jia,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qia.wav=qia,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xia.wav=xia,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  biao.wav=biao,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  piao.wav=piao,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  miao.wav=miao,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  diao.wav=diao,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tiao.wav=tiao,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  niao.wav=niao,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  liao.wav=liao,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  jiao.wav=jiao,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qiao.wav=qiao,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xiao.wav=xiao,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  bie.wav=bie,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  pie.wav=pie,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  mie.wav=mie,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  die.wav=die,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tie.wav=tie,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  nie.wav=nie,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  lie.wav=lie,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  ye.wav=ye,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
  jie.wav=jie,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qie.wav=qie,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xie.wav=xie,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  diu.wav=diu,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tiu.wav=tiu,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  niu.wav=niu,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  liu.wav=liu,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  miu.wav=miu,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  jiu.wav=jiu,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qiu.wav=qiu,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xiu.wav=xiu,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  bian.wav=bian,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  pian.wav=pian,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  mian.wav=mian,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  dian.wav=dian,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tian.wav=tian,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  nian.wav=nian,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  lian.wav=lian,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  yan.wav=yan,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
  yan.wav=_ian,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  jian.wav=jian,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qian.wav=qian,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xian.wav=xian,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  yuan.wav=yuan,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
  juan.wav=juan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  quan.wav=quan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xuan.wav=xuan,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  niang.wav=niang,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  liang.wav=liang,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  jiang.wav=jiang,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qiang.wav=qiang,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xiang.wav=xiang,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  bin.wav=bin,44.4,150.0,-800.0,30.0,10.0
  pin.wav=pin,44.4,150.0,-800.0,40.0,-10.0
  min.wav=min,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  nin.wav=nin,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  lin.wav=lin,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  yin.wav=yin,44.4,150.0,-800.0,50.0,25.0
  yin.wav=_in,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  jin.wav=jin,44.4,150.0,-800.0,60.0,20.0
  qin.wav=qin,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  xin.wav=xin,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  bing.wav=bing,44.4,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ping.wav=ping,44.4,150.0,-800.0,40.0,-10.0
  ming.wav=ming,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  ding.wav=ding,44.4,150.0,-800.0,30.0,10.0
  ting.wav=ting,44.4,150.0,-800.0,40.0,-10.0
  ning.wav=ning,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  ling.wav=ling,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  ying.wav=ying,44.4,150.0,-800.0,50.0,25.0
  ying.wav=_ing,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  jing.wav=jing,44.4,150.0,-800.0,60.0,20.0
  qing.wav=qing,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  xing.wav=xing,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  jiong.wav=jiong,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qiong.wav=qiong,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xiong.wav=xiong,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  u.wav=- u,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
  u.wav=u,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  u.wav=_u,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  bu.wav=bu,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  pu.wav=pu,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  mu.wav=mu,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  fu.wav=fu,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  du.wav=du,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  tu.wav=tu,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  nu.wav=nu,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  lu.wav=lu,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  zu.wav=zu,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  cu.wav=cu,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  su.wav=su,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
  wu.wav=wu,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
  zhu.wav=zhu,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  chu.wav=chu,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  shu.wav=shu,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  ru.wav=ru,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
  gu.wav=gu,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
  ku.wav=ku,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
  hu.wav=hu,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  zhua.wav=zhua,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  chua.wav=chua,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shua.wav=shua,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  rua.wav=rua,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  gua.wav=gua,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  kua.wav=kua,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  hua.wav=hua,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  dui.wav=dui,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tui.wav=tui,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  zui.wav=zui,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  cui.wav=cui,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  sui.wav=sui,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
  zhui.wav=zhui,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  chui.wav=chui,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shui.wav=shui,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  rui.wav=rui,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  gui.wav=gui,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  kui.wav=kui,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  hui.wav=hui,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  zhuai.wav=zhuai,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  chuai.wav=chuai,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shuai.wav=shuai,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  guai.wav=guai,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  kuai.wav=kuai,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  huai.wav=huai,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  buan.wav=buan,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  puan.wav=puan,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  muan.wav=muan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  fuan.wav=fuan,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
  duan.wav=duan,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tuan.wav=tuan,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  nuan.wav=nuan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  luan.wav=luan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  zuan.wav=zuan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  cuan.wav=cuan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  suan.wav=suan,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
  zhuan.wav=zhuan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  chuan.wav=chuan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shuan.wav=shuan,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  ruan.wav=ruan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  guan.wav=guan,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  kuan.wav=kuan,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  huan.wav=huan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  juan.wav=juan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  quan.wav=quan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xuan.wav=xuan,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  dun.wav=dun,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  tun.wav=tun,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  lun.wav=lun,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  zun.wav=zun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  cun.wav=cun,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  sun.wav=sun,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
  wen.wav=wen,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
  zhun.wav=zhun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  chun.wav=chun,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shun.wav=shun,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  run.wav=run,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  gun.wav=gun,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  kun.wav=kun,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  hun.wav=hun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  zhuang.wav=zhuang,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  chuang.wav=chuang,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shuang.wav=shuang,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  guang.wav=guang,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
  kuang.wav=kuang,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
  huang.wav=huang,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  v.wav=- v,0.0,250.0,-800.0,30.0,10.0
  v.wav=v,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  v.wav=_v,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  yu.wav=yu,44.4,150.0,-800.0,50.0,25.0
  nv.wav=nv,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  lv.wav=lv,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
  ju.wav=ju,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
  qu.wav=qu,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
  xu.wav=xu,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
  yue.wav=yue,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
  yue.wav=_ve,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  jue.wav=jue,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  que.wav=que,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xue.wav=xue,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  nve.wav=nve,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  lve.wav=lve,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  yun.wav=yun,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
  yun.wav=_vn,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  jun.wav=jun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  qun.wav=qun,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  xun.wav=xun,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  zhi.wav=zhi,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  zhi.wav=_ir,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  chi.wav=chi,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  shi.wav=shi,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
  ri.wav=ri,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  zi.wav=zi,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
  ci.wav=ci,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
  si.wav=si,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
  si.wav=_iz,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  er.wav=- er,0.0,250.0,-800.0,30.0,10.0
  er.wav=er,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
  er.wav=_er,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
  a_a.wav=a a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_a.wav=ai a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_a.wav=ao a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_a.wav=an a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_a.wav=ang a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_a.wav=o a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_a.wav=ong a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_a.wav=ou a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_a.wav=e a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_a.wav=ei a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_a.wav=en a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_a.wav=eng a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_a.wav=i a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_a.wav=eh a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_a.wav=ian a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_a.wav=u a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_a.wav=v a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_a.wav=er a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_a.wav=ir a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_a.wav=iz a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_ai.wav=a ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_ai.wav=ai ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_ai.wav=ao ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_ai.wav=an ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_ai.wav=ang ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_ai.wav=o ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_ai.wav=ong ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_ai.wav=ou ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_ai.wav=e ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_ai.wav=ei ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_ai.wav=en ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_ai.wav=eng ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_ai.wav=i ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_ai.wav=eh ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_ai.wav=ian ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_ai.wav=u ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_ai.wav=v ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_ai.wav=er ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_ai.wav=ir ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_ai.wav=iz ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_ao.wav=a ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_ao.wav=ai ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_ao.wav=ao ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_ao.wav=an ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_ao.wav=ang ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_ao.wav=o ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_ao.wav=ong ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_ao.wav=ou ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_ao.wav=e ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_ao.wav=ei ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_ao.wav=en ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_ao.wav=eng ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_ao.wav=i ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_ao.wav=eh ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_ao.wav=ian ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_ao.wav=u ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_ao.wav=v ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_ao.wav=er ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_ao.wav=ir ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_ao.wav=iz ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_an.wav=a an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_an.wav=ai an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_an.wav=ao an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_an.wav=an an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_an.wav=ang an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_an.wav=o an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_an.wav=ong an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_an.wav=ou an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_an.wav=e an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_an.wav=ei an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_an.wav=en an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_an.wav=eng an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_an.wav=i an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_an.wav=eh an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_an.wav=ian an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_an.wav=u an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_an.wav=v an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_an.wav=er an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_an.wav=ir an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_an.wav=iz an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_ang.wav=a ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_ang.wav=ai ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_ang.wav=ao ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_ang.wav=an ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_ang.wav=ang ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_ang.wav=o ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_ang.wav=ong ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_ang.wav=ou ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_ang.wav=e ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_ang.wav=ei ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_ang.wav=en ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_ang.wav=eng ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_ang.wav=i ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_ang.wav=eh ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_ang.wav=ian ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_ang.wav=u ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_ang.wav=v ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_ang.wav=er ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_ang.wav=ir ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_ang.wav=iz ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_o.wav=a o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_o.wav=ai o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_o.wav=ao o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_o.wav=an o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_o.wav=ang o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_o.wav=o o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_o.wav=ong o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_o.wav=ou o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_o.wav=e o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_o.wav=ei o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_o.wav=en o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_o.wav=eng o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_o.wav=i o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_o.wav=eh o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_o.wav=ian o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_o.wav=u o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_o.wav=v o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_o.wav=er o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_o.wav=ir o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_o.wav=iz o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_ong.wav=a ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_ong.wav=ai ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_ong.wav=ao ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_ong.wav=an ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_ong.wav=ang ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_ong.wav=o ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_ong.wav=ong ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_ong.wav=ou ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_ong.wav=e ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_ong.wav=ei ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_ong.wav=en ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_ong.wav=eng ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_ong.wav=i ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_ong.wav=eh ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_ong.wav=ian ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_ong.wav=u ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_ong.wav=v ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_ong.wav=er ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_ong.wav=ir ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_ong.wav=iz ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_ou.wav=a ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_ou.wav=ai ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_ou.wav=ao ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_ou.wav=an ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_ou.wav=ang ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_ou.wav=o ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_ou.wav=ong ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_ou.wav=ou ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_ou.wav=e ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_ou.wav=ei ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_ou.wav=en ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_ou.wav=eng ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_ou.wav=i ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_ou.wav=eh ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_ou.wav=ian ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_ou.wav=u ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_ou.wav=v ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_ou.wav=er ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_ou.wav=ir ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_ou.wav=iz ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_e.wav=a e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_e.wav=ai e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_e.wav=ao e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_e.wav=an e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_e.wav=ang e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_e.wav=o e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_e.wav=ong e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_e.wav=ou e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_e.wav=e e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_e.wav=ei e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_e.wav=en e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_e.wav=eng e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_e.wav=i e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_e.wav=eh e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_e.wav=ian e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_e.wav=u e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_e.wav=v e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_e.wav=er e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_e.wav=ir e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_e.wav=iz e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_en.wav=a en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_en.wav=ai en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_en.wav=ao en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_en.wav=an en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_en.wav=ang en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_en.wav=o en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_en.wav=ong en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_en.wav=ou en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_en.wav=e en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_en.wav=ei en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_en.wav=en en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_en.wav=eng en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_en.wav=i en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_en.wav=eh en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_en.wav=ian en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_en.wav=u en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_en.wav=v en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_en.wav=er en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_en.wav=ir en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_en.wav=iz en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_eng.wav=a eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_eng.wav=ai eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_eng.wav=ao eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_eng.wav=an eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_eng.wav=ang eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_eng.wav=o eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_eng.wav=ong eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_eng.wav=ou eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_eng.wav=e eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_eng.wav=ei eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_eng.wav=en eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_eng.wav=eng eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_eng.wav=i eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_eng.wav=eh eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_eng.wav=ian eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_eng.wav=u eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_eng.wav=v eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_eng.wav=er eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_eng.wav=ir eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_eng.wav=iz eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_i.wav=a i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_i.wav=ai i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_i.wav=ao i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_i.wav=an i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_i.wav=ang i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_i.wav=o i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_i.wav=ong i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_i.wav=ou i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_i.wav=e i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_i.wav=ei i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_i.wav=en i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_i.wav=eng i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_i.wav=i i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_i.wav=eh i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_i.wav=ian i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_i.wav=u i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_i.wav=v i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_i.wav=er i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_i.wav=ir i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_i.wav=iz i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_u.wav=a u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_u.wav=ai u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_u.wav=ao u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_u.wav=an u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_u.wav=ang u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_u.wav=o u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_u.wav=ong u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_u.wav=ou u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_u.wav=e u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_u.wav=ei u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_u.wav=en u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_u.wav=eng u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_u.wav=i u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_u.wav=eh u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_u.wav=ian u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_u.wav=u u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_u.wav=v u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_u.wav=er u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_u.wav=ir u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_u.wav=iz u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_v.wav=a v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_v.wav=ai v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_v.wav=ao v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_v.wav=an v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_v.wav=ang v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_v.wav=o v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_v.wav=ong v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_v.wav=ou v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_v.wav=e v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_v.wav=ei v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_v.wav=en v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_v.wav=eng v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_v.wav=i v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_v.wav=eh v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_v.wav=ian v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_v.wav=u v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_v.wav=v v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_v.wav=er v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_v.wav=ir v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_v.wav=iz v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  a_er.wav=a er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ai_er.wav=ai er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ao_er.wav=ao er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  an_er.wav=an er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ang_er.wav=ang er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  o_er.wav=o er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ong_er.wav=ong er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ou_er.wav=ou er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  e_er.wav=e er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ei_er.wav=ei er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  en_er.wav=en er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  eng_er.wav=eng er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  i_er.wav=i er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  ye_er.wav=eh er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  yan_er.wav=ian er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  u_er.wav=u er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  v_er.wav=v er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  er_er.wav=er er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  zhi_er.wav=ir er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
  si_er.wav=iz er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0

Recent Updates

 1. ver 1.1 update